Partizanska bb, 31205 Sevojno
Tel: +381 31 510 144
Email: office@coppercom.rs

Reklamacije

NaslovnaReklamacije

Uputstvo za reklamaciju

 

Kupac može da izjavi reklamaciju privrednom društvu COPPER-COM d.o.o., u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: Zakon), a radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54 i 81. Zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

 Kupac može da izjavi reklamaciju:

  • pisanim putem, poštom na adresu: Partizanska bb, 31205 Sevojno;
  • pozivom na telefon: 031/521-673, 031/510-144;
  • elektronskim putem slanjem e-maila na adresu: coppercomuzice@mts.rs.

 Lice ovlašćeno za prijem reklamacija:

  • komercijalni referenti koji su robu prodali potrošaču

Prodavac je dužan da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Reklamacije

SLOBODNA ZONA

POGODNOSTI POSLOVANJA U OKVIRU SLOBODNE ZONE

Fiskalne pogodnosti

Oslobađanje od svih poreskih opterećenja i direktne strane investicije, PDV-a, taksi i poreza lokalne samouprave.

Oslobađanje od plaćanja carine

Za uvoz opreme, sirovine i repromaterijala za proizvodnju namenjenu izvozu.

Jednostavna i brza carinska procedura

U slobodnim zonama se nalaze ispostave Uprave carine.

Copper-Com d.o.o.
Kontakt podaci

Adresa: Partizanska bb, 31205 Sevojno
Telefon: +381 31 510 144

+381 31 510 544
+381 31 531 465
E-mail:  office@coppercom.rs

2023 © Copper-Com d.o.o. Sva prava su zadržana. Powered by Red Cloud.

EnglishSerbia